Teknikkonsult

Reng Consulting erbjuder kvalificerad kompetens från idé till färdig anläggning för energi- och värmeproduktion samt värmedistribution. Genom ett nätverk av samarbetspartners kan vi erbjuda komplett kompetens för ett anläggningsprojekt inkluderande förstudie, processprojektering, anläggningsprojektering, upphandling, projektledning, driftsättning och utbildning, samt dokumentation

Våra kärnkompetenser

Processdesign

Processutformning, optimering och dimensionering av anläggningar och system för värmeproduktion och kraftvärmeproduktion samt energidistribution.

Upphandling

Upphandling av komponenter och hela anläggningar såväl inom offentlig verksamhet (LoU och LUFS) som privat.

Projektledning

Ledning och samordning av installationsprojekt.

Dokumentation

Anläggningsdokumentation, inklusive CE-dokumentation.

Några aktuella projekt

Landskrona Kraft AB; Kraftvärmeverk 2012

Landskrona Kraft AB uppför ett nytt kraftvärmeverk för baslastproduktion inom Landskronas fjärrvärmesystem. Verket kommer att eldas med biobränsle och avfall (papper-trä-plast) och utförs för en bränsleeffekt om ca 33 MW. Anläggningen handlas upp i totalt 5 till 7 delentreprenader, där panna, turbin och bygge är de största. Huvudupphandlingar skall avslutas före hösten 2010, och verket vara i drift före utgången 2012. Byggstart är augusti/september 2010. Reng Consultings åtagande innefattar att för Landskrona Kraft leda en konsultgrupp för:

 • Projektering av anläggningen inklusive bygg och mark, process samt el och styr
 • Framtagning av förfrågningsunderlag samt upphandlingar av samtliga entreprenader, för anläggningen.
 • Projektsamordning och projekt- / byggledning under genomförandet.

Göteborg Energi AB; Sävenäs Renewable Power

Göteborg Energi uppgraderar sin befintliga biobränsleeldade hetvattenpanna inom Sävenäsverket, med effekten ca 100 MWth, för kraftvärmeproduktion. Projektet innefattar renovering och ombyggnad av pannan för produktion av ca 120 ton/h mättad 20 bar ånga, samt installation av turbinaggregat och fjärrvärmekondensor för produktion av 13,1 MWel. Den uppgraderade anläggningen skall tas i drift hösten/vintern 2010.

Reng Consultings åtagande innefattar att, inom entreprenad för turbinaggregat, kondensor och kringsystem, utföra:

 • Processdesign
 • Upphandling av kondensor samt övrig processutrustning
 • Projekteringsledning av mek-, el- och styrsystem
 • Projektsamordning och total projektledning
 • Montageledning
 • Driftsättningsledning
 • Dokumentation

Eidsiva Bioenergi A/S, Norge; Energisentral Trehörningen

Eidsiva Bioenergi uppför en ny avfallsförbränningsanläggning i Hamar. Anläggningen utförs för förbränning av ca 9 ton/timme hushållsavfall. Förbränningsanläggningen producerar ånga vid 40 bar, 400°C som generar ca 6,2 MWel, processånga för en närliggande industri, samt fjärrvärme. Anläggningen är under uppförande och skall driftsättas under 2011.

Reng Consultings åtagande innefattar att, inom entreprenad för turbinaggregat, kondensor och dess kringsystem, samt för ångsystem och fjärrvärmesystem, utföra:

 • Processdesign
 • Upphandling av kondensor samt övrig processutrustning
 • Projekteringsledning av mek-, el- och styrsystem
 • Projektsamordning och total projektledning
 • Driftsättningsledning
 • Dokumentation

Gällivare Värmeverk AB; Nytt kraftvärmeverk

Gällivare Värmeverk utökar sin befintliga fjärrvärmeproduktionsanläggning med ett nytt torveldat kraftvärmeblock. Den nya anläggningen består av en fluidbäddpanna för förbränning av torv eller skogsflis, ångdata 80 bar, 485°C. Från anläggningen kommer att produceras ca 8,3 MWel och fjärrvärme. Anläggningen driftsätts under hösten 2010.

Reng Consultings åtagande innefattar att, inom entreprenad för turbinaggregat, kondensor och dess kringsystem, samt för ångsystem och fjärrvärmesystem, utföra:

 • Processdesign
 • Upphandling av kondensor samt övrig processutrustning
 • Projekteringsledning av mek-, el- och styrsystem
 • Projektsamordning och total projektledning
 • Driftsättningsledning
 • Dokumentation

Strängnäs Energi AB; Nytt kraftvärmeverk

Strängnäs Energi AB har utökat sin fjärrvärmeproduktionskapacitet med ett nytt returträ- och skogsfliseldat kraftvärmeblock. Den nya anläggningen består av en vibrationsrostpanna för förbränning av trä, ångdata 70 bar, 425/480°C. Från anläggningen kommer att produceras ca 8,5 MWel, processånga för närliggande industri och fjärrvärme. Anläggningen driftsattes under hösten 2008 och togs i kommersiell drift strax efter årsskiftet 2008/2009.
Under sommaren och hösten 2010 kommer anläggningen att kompletteras med en ångkondensor för nyttiggörande av överskottsånga då en industrikund lagt ned verksamheten.

Reng Consultings åtagande innefattade att, inom entreprenad för turbinaggregat, kondensor och dess kringsystem, samt för ångsystem och fjärrvärmesystem, utföra:

 • Processdesign
 • Upphandling av kondensor samt övrig processutrustning
 • Projekteringsledning av mek-, el- och styrsystem
 • Projektsamordning och total projektledning
 • Driftsättningsledning
 • Dokumentation
 • För den nya ångkondensorn utför vi processdesign, projektsamordning och dokumentation

Tidigare projekt

Komplett lista över tidigare projekt finns att ladda ner här

Reng Consultings tekniska konsulter

Mats Johansson

Utbildning: Civilingenjör Maskin, LTH

Arbetsuppgifter: Företagsledare, processdesign/optimering, upphandling och projektledning.

Specialkompetens: Ångteknik, ångturbiner, upphandling, projektledning.

Eva-Marie Rönnquist

Utbildning: Civilingenjör Maskin, LTH

Arbetsuppgifter: Processdesign, dokumentation

Specialkompetens: Kvalitetsstyrning, Miljö

Anställd under 2006

Christian Söderberg

Utbildning: Driftsingenjör

Arbetsuppgifter: Processdesign, driftsättning

Specialkompetens: Driftfrågor

Anställd under 2008