Tidigare projekt

Reng Consulting startades i februari 2000 och har sedan dess arbetat i många olika projekt.

Nedan följer ett urval av de senaste projekten:

Landskrona Kraft AB; Kraftvärmeverk 2012

Landskrona Kraft AB uppför ett nytt kraftvärmeverk för baslastproduktion inom Landskronas fjärrvärmesystem. Verket kommer att eldas med biobränsle och avfall (papper-trä-plast) och utförs för en bränsleeffekt om ca 33 MW. Anläggningen handlas upp i totalt 5 till 7 delentreprenader, där panna, turbin och bygge är de största. Huvudupphandlingar skall avslutas före hösten 2010, och verket vara i drift före utgången 2012. Byggstart är augusti/september 2010.
Reng Consultings åtagande innefattar att för Landskrona Kraft leda en konsultgrupp för:

 • projektering av anläggningen inklusive bygg och mark, process samt el och styr
 • Framtagning av förfrågningsunderlag samt upphandlingar av samtliga entreprenader, för anläggningen.
 • Projektsamordning och projekt- / byggledning under genomförandet.
referenser/site

Göteborg Energi AB; Sävenäs Renewable Power

Göteborg Energi uppgraderar sin befintliga biobränsleeldade hetvattenpanna inom Sävenäsverket, med effekten ca 100 MW th , för kraftvärmeproduktion. Projektet innefattar renovering och ombyggnad av pannan för produktion av ca 120 ton/h mättad 20 bar ånga, samt installation av turbinaggregat och fjärrvärmekondensor för produktion av 13,1 MW el . Den uppgraderade anläggningen skall tas i drift hösten/vintern 2010.
Reng Consultings åtagande innefattar att, inom entreprenad för turbinaggregat, kondensor och kringsystem, utföra:

 • Processdesign
 • Upphandling av kondensor samt övrig processutrustning
 • Projekteringsledning av mek-, el- och styrsystem
 • Projektsamordning och total projektledning
 • Montageledning
 • Driftsättningsledning
 • Dokumentation
referenser/bild-5-savenas-1-

Eidsiva Bioenergi A/S, Norge; Energisentral Trehörningen

Eidsiva Bioenergi uppför en ny avfallsförbränningsanläggning i Hamar. Anläggningen utförs för förbränning av ca 9 ton/timme hushållsavfall. Förbränningsanläggningen producerar ånga vid 40 bar, 400°C som generar ca 6,2 MWel, processånga för en närliggande industri, samt fjärrvärme. Anläggningen är under uppförande och skall driftsättas under 2011.

Reng Consultings åtagande innefattar att, inom entreprenad för turbinaggregat, kondensor och dess kringsystem, samt för ångsystem och fjärrvärmesystem, utföra:

 • Processdesign
 • Upphandling av kondensor samt övrig processutrustning
 • Projekteringsledning av mek-, el- och styrsystem
 • Projektsamordning och total projektledning
 • Driftsättningsledning
 • Dokumentation
referenser/hamar-100316-004

Gällivare Värmeverk AB; Nytt kraftvärmeverk

Gällivare Värmeverk utökar sin befintliga fjärrvärmeproduktionsanläggning med ett nytt torveldat kraftvärmeblock. Den nya anläggningen består av en fluidbäddpanna för förbränning av torv eller skogsflis, ångdata 80 bar, 485°C. Från anläggningen kommer att produceras ca 8,3 MWel och fjärrvärme. Anläggningen driftsätts under hösten 2010.

Reng Consultings åtagande innefattar att, inom entreprenad för turbinaggregat, kondensor och dess kringsystem, samt för ångsystem och fjärrvärmesystem, utföra:

 • Processdesign
 • Upphandling av kondensor samt övrig processutrustning
 • Projekteringsledning av mek-, el- och styrsystem
 • Projektsamordning och total projektledning
 • Driftsättningsledning
 • Dokumentation
referenser/gallivare

Strängnäs Energi AB; Nytt kraftvärmeverk

Strängnäs Energi AB har utökat sin fjärrvärmeproduktionskapacitet med ett nytt returträ- och skogsfliseldat kraftvärmeblock. Den nya anläggningen består av en vibrationsrostpanna för förbränning av trä, ångdata 70 bar, 425/480°C. Från anläggningen kommer att produceras ca 8,5 MWel, processånga för närliggande industri och fjärrvärme. Anläggningen driftsattes under hösten 2008 och togs i kommersiell drift strax efter årsskiftet 2008/2009.
Under sommaren och hösten 2010 kommer anläggningen att kompletteras med en ångkondensor för nyttiggörande av överskottsånga då en industrikund lagt ned verksamheten.

Reng Consultings åtagande innefattade att, inom entreprenad för turbinaggregat, kondensor och dess kringsystem, samt för ångsystem och fjärrvärmesystem, utföra:

 • Processdesign
 • Upphandling av kondensor samt övrig processutrustning
 • Projekteringsledning av mek-, el- och styrsystem
 • Projektsamordning och total projektledning
 • Driftsättningsledning
 • Dokumentation
 • För den nya ångkondensorn utför vi processdesign, projektsamordning och dokumentation
referenser/dsc00339